Vấn đề rác thải đã quá rõ, nhà máy rác Nam Sơn chỉ đóng cửa 2 ngày đã cho Hà Nội khốn đốn. Và dù có tiếp tục mở rộng, cải tạo thêm nhà máy này chỉ có thể “chịu” được rác đến năm 2022, tức là chỉ khoảng 2 năm nữa thì không có…

Read More