Trong bài viết trước tôi đã đề xuất một kế hoạch tổng thể cho vấn đề rác thải. Một trong đó là làm sao khuyến khích mọi người phân loại, để rác đúng nơi quy định, giáo dục về rác trong các trường học. Để rác đúng nơi, đúng cách? Có thể hỏi một cách…

Read More