Trước tiên phải nói rằng đây là một phong trào với thông điệp rất rõ ràng, tốt đẹp góp phần bảo vệ môi trường. Chúng tôi – những người đã và đang quan tâm đến môi trường cũng rất tán thành “phong cách” sống này. Cách đây ít ngày truyền hình vtv đã có hẳn…

Read More